Waar stedenbouwkundig attest aanvragen?

2019-12-09 by No Comments

Waar stedenbouwkundig attest aanvragen?

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Hoe stedenbouwkundig uittreksel aanvragen?

U of uw notaris dient uw aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente. Als de gemeente de mogelijkheid voorziet, kan de aanvraag ook elektronisch ingediend worden. Sommige gemeenten hebben hiervoor ook een modelformulier.

Hoe lang is een stedenbouwkundig attest geldig?

In principe zou een stedenbouwkundig attest n°2 binnen de 75 dagen afgeleverd moeten worden. We hebben er het raden naar waarom het in jouw geval zo lang duurt. Een stedenbouwkundig attest bevat gedetailleerde informatie over jouw perceel, de geldende voorschriften.

Waar vind ik verkavelingsvoorschriften?

In de geoloketten gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en algemene en bijzondere plannen van aanleg kan u informatie terugvinden omtrent bestemmingen en voorschriften die in het kader van ruimtelijke ordening voor een bepaald gebied of perceel van toepassing zijn.

Wat staat in een stedenbouwkundig attest?

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Opgelet: Enkel door de gemeente gekende stedenbouwkundige inbreuken kunnen worden meegedeeld.

Wat zijn stedenbouwkundige voorschriften?

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt (het gewest, een provincie of een gemeente).

Hoe lang geleden verkavelingsvoorschriften?

Verkavelingsvoorschriften vormden tot 30 december 2017 een weigeringsgrond voor vergunningsaanvragen. Voortaan is dat enkel nog zo in verkavelingen jonger dan 15 jaar. Dit betekent niet dat de verkavelingsvoorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, “verdwijnen”. Ze verliezen echter hun dwingend karakter.

Waar kan ik gewestplan vinden?

Wenst u de oude gewestplannen te raadplegen, dan kan dat op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm ‘gewestplan’ kiezen). Daarnaast kan u ook het ‘geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen raadplegen’ gebruiken, waar de samenhang met andere ruimtelijke verordenende plannen getoond wordt.

Waar kan ik bouwvoorschriften opvragen?